<-Back

Patents:

A Three-dimensional digital earth-space data organizing and rendering method based on quad-tree index. Zhihan Lv, Xiaolei Zhang, Yong Han, Ge Chen. PRC Invention Application Publication. Publication No. CN 101887595 A published on 17-Nov-2010. Granted No. CN101887595B, Granted on 28-May-2014; (Granted)

A method for network transmission of urban 3D model data organization. Xiaoming Li, Zhihan Lv, Jinxing Hu , Baoyun Zhang, Weiwei Li, Yanli Kang. PRC Invention Application Publication. Publication No. CN103093499A published on 08-May-2013. Granted No. CN103093499B, Granted on 28-Oct-2015; (Granted)

Optimization method for spatiotemporal data and resource scheduling under cloud-edge-terminal architecture. Xiaoming Li, Weixi Wang, Zhihan Lv, Mingwei Liu, Linfu Xie, Jian Luo, Ye Zheng, Renzhong Guo. PRC Invention Application Publication. Publication No. CN113037877A, published on 25-Jun-2021. Granted No. CN113037877A, Granted on 24-Aug-2021; (Granted)

Spatial data-oriented block network safety organization storage mapping method. Zhihan Lv, Liang Qiao, Jinhua Li. PRC Invention Application Publication. Publication No. CN112732834A, published on 30-Apr-2021.

A digital twins smart workshop. Jingyi Wu, Hongxiang Jia, Jiakang Sun, Xingchen Guo, Zhihan Lv. PRC Invention Application Publication. Application No. 202122040803.8, applied on 27-Aug-2021.(Utility Model Patent)

A city digital twins smart gas station. Jingyi Wu, Hongxiang Jia, Qiqi Hu, Kunpeng Hu, Zhihan Lv. PRC Invention Application Publication. Application No. 202122031102.8, applied on 26-Aug-2021.(Utility Model Patent)

Digital twins smart city IOT key data identification and display systemV1.0. Jingyi Wu, Hongxiang Jia, Jiakang Sun, Zhihan Lv. Computer Software Copyright Registration. Registration No. 2021SR1299411, registered on 10-Jul-2021.

Digital twins smart factory IOT intelligent workshop management and control systemV1.0. Jingyi Wu, Hongxiang Jia, Jiakang Sun, Yao Xu, Zhihan Lv. Computer Software Copyright Registration. Registration No. 2021SR1299492, registered on 05-Jul-2021.

Digital twins smart city big data information system. Jingyi Wu, Yukun Dang, Yaxin Jiang, Guangcheng Zhao, Zhihan Lv. Computer Software Copyright Registration. Pending No.2021R11S1297160, pending on 26-Aug-2021.

Digital twin information visual management system based on industrial Internet. Zhihan Lv, Jinkang Guo, Liang Qiao, Jingyi Wu, Dongliang Chen . Computer Software Copyright Registration. Pending No.2021SR1460538, pending on 06-May-2021.

Virtual reality engine software based on digital twin Education. Liang Qiao, Dongliang Chen, Jingyi Wu, Qiqi Hu, Zhihan Lv. Computer Software Copyright Registration. Pending No.2021SR1632258, pending on 21-Apr-2021.

BlockNet security organization storage mapping method for spatial data. Lv, Zhihan, Liang Qiao, and Jinhua Li. U.S. Patent Application No. 17/566,615.

Method for predicting wave energy based on improved GRU. Lv, Zhihan, Ranran Lou, and Jinhua Li. U.S. Patent Application No. 17/860,717.